Rechtsgeldigheid

Digitale handtekeningen zijn rechtsgeldig. De gewone digitale handtekening is dat niet

In Nederland heeft een document met een digitale handtekening bij de wet dezelfde rechtsgeldigheid als een document met een nat geschreven handtekening, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De wet zegt dat een digitale handtekening dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een handgeschreven handtekening, indien de methode voor authenticatie die daarbij is gebruikt, voldoende betrouwbaar is. Hierover zijn ook in Europa afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Europese verordening (EU) nr. 910/2014, ook wel bekend als eIDAS (Electronic identification and trust services), welke sinds 29 september 2018 ook van toepassing is voor publieke diensten.

Rechtsgeldigheid gewone digitale handtekening

Rechtsgeldig betekent dat iets van kracht is volgens de wet. Ook een mondelinge overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer is in principe rechtsgeldig. Juridisch gezien komt zo’n overeenkomst tot stand door een bepaald aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. In beginsel is een mondelinge overeenkomst dan ook rechtsgeldig. Het rechtsgeldig zijn van een overeenkomst houdt in dat de overeenkomst ook af te dwingen is. In geval van een mondeling overeenkomst is dat problematisch. Het is moeilijk te bewijzen wat het aanbod precies was en dat er daadwerkelijk op het aanbod is ingegaan.

Bij gewone digitale handtekeningen is een soortgelijk iets aan de hand. Wanneer er ondertekend wordt met een gewone digitale handtekening, ligt niet vast dat de ondertekenaar ook de persoon is die moest ondertekenen. Tevens kan de inhoud van de overeenkomst achteraf worden gewijzigd. Een gewone digitale handtekening voldoet dan ook niet aan art 3:15 BW, lid 2 van het burgerlijk wetboek in Nederland en het afdwingen van het recht wordt dan zeer moeilijk. Beter is het daarom een geavanceerde digitale handtekening te gebruiken of een gekwalificeerde digitale handtekening. Beide zijn rechtsgeldig en nakoming van de gemaakte afspraken kan worden afgedwongen, desnoods via de rechterlijke macht. De evenknie van artikel 3:15 BW voor de publiek sector betreft artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht.

Rechtsgeldigheid ingescand document

Veel organisaties bewaren ondertekende documenten digitaal. Hierbij wordt eerst alles op papier gezet en daarna ingescand. Deze digitale documenten worden door de rechter echter anders bekeken. Het probleem met deze gescande documenten is namelijk dat ze vrij makkelijk vervalst kunnen worden. Daarom wordt aan een gescand document geen dwingende bewijskracht toegekend, De rechter neemt dus niet direct aan dat wat in het gescande digitale document staat klopt en rechtsgeldig is.

Een gescand digitaal document heeft een zogenaamde vrije bewijskracht. Dit betekent dat de rechter van geval tot geval bepaalt of dit digitale document als rechtsgeldig wordt gezien. U neemt dus een behoorlijk risico alle papieren versies van contracten te vervangen door gescande exemplaren. Scannen is geen probleem, maar bewaar altijd de originele papieren documenten wel. Zo weet je zeker dat je contracten en op schrift gestelde afspraken rechtsgeldig blijven. Met een digitale handtekening hoeft u geen papieren kopieën te bewaren, deze overeenkomsten kennen een hoge bewijskracht van wilsuiting.

Met Zynyo rechtsgeldig ondertekenen

Zynyo levert alle diensten voor geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen. Beide zijn 100% betrouwbaar en hebben dezelfde rechtsgeldigheid als een nat geschreven handtekening. Mede omdat de methodes die Zynyo hanteert voor authenticatie van de ondertekenaars, voldoende betrouwbaar zijn en de identiteit van de ondertekenaars gewaarborgd is.

Europese verordening eIDAS

Sinds 23 juli 2014 bestaat de Europese verordening (EU) nr. 910/2014 die o.a. betrekking heeft op de toepassing van de digitale handtekening. Deze verordening, is beter bekend als eIDAS of Electronic identification and trust services. De Nederlandse wet is op basis van deze verordening per 1 juli 2016 gewijzigd. eIDAS borgt dat in alle EU landen dezelfde wetgeving t.a.v. elektronische handtekeningen geldt.

Europese verordening eIDAS

Sinds 23 juli 2014 bestaat de Europese verordening (EU) nr. 910/2014 die o.a. betrekking heeft op de toepassing van de digitale handtekening. Deze verordening, is beter bekend als eIDAS of Electronic identification and trust services. De Nederlandse wet is op basis van deze verordening per 1 juli 2016 gewijzigd. eIDAS borgt dat in alle EU landen dezelfde wetgeving t.a.v. elektronische handtekeningen geldt.

Let op! EU PKI-certificaat verplicht!
Volgens eIDAS moet bij gekwalificeerde en geavanceerde elektronische handtekeningen gebruik worden gemaakt van PKI certificaten die in de Europese Unie zijn uitgegeven. Let hierop bij de keuze van uw signing service provider.

Technische eisen

Naast de juridische kaders rondom de digitale handtekening, die op Europees en op landelijk niveau worden vastgesteld, is er ook een technische standaard bepaald voor digitale handtekeningen. Ook deze zijn vastgelegd in eIDAS. Voor het ondertekenen van documenten, wordt voornamelijk gebruik gemaakt van ondertekening van PDF-documenten. Voor het ondertekenen van PDF is er de PAdES standaard ontwikkeld door ETSI. Naast PAdES zijn er ook de XAdES (voor XML) en CAdES (voor codesigning) standaarden ontwikkeld voor ondertekening. Zynyo voldoet aan alle technische eisen die gesteld zijn aan rechtsgeldig elektronisch ondertekenen.

Wilt u ook rechtsgeldig en betrouwbaar elektronisch ondertekenen?

Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons.